Ochrana osobních údajů

 

Pro LIFE TEST s.r.o. coby provozovatele projektu LIFE TEST je Vaše soukromí hlavní prioritou. Společnost LIFE TEST vynakládá maximální úsilí na to, aby byla dobrým správcem Vašich osobních údajů, který s nimi zachází zodpovědně a zabezpečuje tyto údaje pomocí administrativních, technických a fyzických opatření.

Dále spoléháme na poctivé, otevřené a transparentní postupy ve vztahu k Vašim údajům. Při ochraně Vašeho soukromí se LIFE TEST řídí třemi hlavními zásadami:

– Transparentnost. Maximální úsilí věnujeme tomu, abychom transparentně informovali o údajích, které shromažďujeme a zpracováváme.

– Jednoduchost. Při popisování našich postupů z hlediska ochrany osobních údajů se snažíme používat snadno srozumitelný jazyk, abyste mohli přijímat informovaná rozhodnutí.

– Kontrola. Osobní údaje, které nám poskytnete, a to, jak jsou tyto údaje využívány a uchovávány, máte pod kontrolou.

 

Další důležité věci, které byste měli vědět, pokud používáte naše služby

Své údaje můžete řídit a smazat tak, jak je to popsáno v tomto prohlášení.

Při používání našich služeb můžete zjistit neočekávané skutečnosti o sobě nebo o Vaší rodině. Jakmile k tomu dojde, nelze to zvrátit.

Když s námi zjistíte cokoli nového, měli byste mít pocit jistoty a být dobře informováni o tom, jak Vaše osobní údaje využíváme. Plné znění našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů uvádíme níže a doporučujeme Vám, abyste si jej přečetli.

Vaše citlivé údaje nebudeme bez Vašeho souhlasu používat, pokud: (i) tyto informace nebyly anonymizovány nebo sdruženy tak, že na jejich základě nemůžete být s vynaložením přiměřeného úsilí identifikováni jako jednotlivec; nebo (ii) nemáme ze zákona povinnost použít tyto informace konkrétním způsobem, např. pokud nejsme povinni tyto informace poskytnout na základě soudního příkazu.

 

SHRNUTÍ PRAVIDEL PRO OCHRANU SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Souhlasem s našimi pravidly pro ochranu soukromí a s našimi obchodními podmínkami nám dáváte svolení k uchovávání a zpracovávání Vašich osobních údajů, včetně citlivých údajů, v České republice i v zemích jiných, než je země Vašeho pobytu. Pro zabezpečení informací používáme celou řadu opatření, ale tyto země mohou mít zákony, které se od zákonů platných ve Vaší zemi liší. Dále nám dáváte svolení k přenosu Vašich údajů, včetně citlivých údajů, v případě obchodních transakcí, jako jsou fúze, akvizice jinou společností nebo jiné transakce a řízení. V tomto případě bude s Vašimi informacemi nakládáno tak, jak je to popsáno v současném prohlášení o ochraně soukromí.
 2. Bez Vašeho výslovného souhlasu neprodáme, nepronajmeme nebo neposkytneme Vaše individuální informace (to jsou informace o genotypech, nemocech nebo jiných rysech/vlastnostech konkrétního jedince) žádné třetí straně ani třetí straně pro výzkumné účely.
 3. Anonymizované a sdružené informace můžeme sdílet se třetími stranami; anonymizované a sdružené informace jsou jakékoli informace, které neobsahují Vaše jméno a kontaktní údaje a jsou sdruženy s informacemi dalších lidí nebo anonymizované tak, že s použitím přiměřeného úsilí nemůžete být identifikováni jako konkrétní osoba.
 4. Vaše genetické informace a/nebo informace, které nám sami předáte, budeme používat a sdílet je se třetími stranami pro účely vědeckého výzkumu, pouze pokud podepíšete příslušný formulář souhlasu. Upozorňujeme Vás, že Vaše individuální informace budeme sdílet, pouze pokud k tomu od Vás dostaneme výslovný dodatečný souhlas.

Datum účinnosti: 1. července 2018

 

 1. Hlavní definice

Sdružené informace: informace, které byly sloučeny s informacemi dalších uživatelů a jsou analyzovány nebo hodnoceny jako jeden celek, takže s vynaložením přiměřeného úsilí nelze identifikovat žádného konkrétního jedince.

Anonymizované informace: informace, ze kterých byly odstraněny Vaše registrační údaje (např. Vaše jméno a kontaktní údaje) a další identifikační údaje, na jejichž základě nemůžete být s vynaložením přiměřeného úsilí identifikováni jako konkrétní osoba.

Individuální informace: informace o genotypech, nemocech a dalších rysech/vlastnostech konkrétního jednotlivce, které nemusí být nutně propojené s registračními údaji.

Osobní údaje: informace, které samy o sobě nebo v kombinaci s dalšími informacemi mohou být použity pro Vaši identifikaci. LIFE TEST shromažďuje a ukládá následující typy osobních údajů:

Registrační údaje: informace, které o sobě poskytnete při registraci a/nebo při nákupu našich služeb (např. jméno, e-mail, adresa, identifikace uživatele a platební údaje).

Genetické informace: informace týkající se Vašeho genotypu (např. páry A, T, C a G v konkrétních částech Vašeho genomu) získané zpracováním Vašich slin ve společnosti LIFE TEST nebo dodavateli, nástupci nebo subjekty pověřenými společností LIFE TEST; nebo jinak zpracované společností LIFE TEST a/nebo společnosti dodané.

Citlivé údaje: informace o Vašem zdraví, genetické informace a některé Vámi poskytnuté informace, jako jsou rasa nebo etnický původ.

Informace o chování na internetu: informace o tom, jakým způsobem používáte webové stránky společnosti LIFE TEST (např. typ Vašeho prohlížeče, domény, zobrazení stránek), které jsou shromažďovány prostřednictvím logovacích souborů, cookies a internetových beacons popsaných podrobněji v pravidlech pro užívání cookies.

Služba nebo služby: Produkty, software, služby a webové stránky společnosti LIFE TEST (včetně textu, grafiky, obrázků a dalších materiálů a informací), ke kterým čas od času uživatelé získávají přístup, a to bez ohledu na to, zda tyto služby používají v souvislosti s účtem či nikoliv.

 

 1. Úvod

Ve společnosti LIFE TEST umožňujeme lidem cestu za sebepoznáním. Proto shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu, kdy využíváte naše webové stránky, mobilní aplikace a služby (společně jenom jako „služby“). Osobní údaje jsou informace, na jejich základě můžete být identifikováni, jako jsou Vaše jméno, e-mail nebo adresa, nebo se může jednat o informace, které by s použitím přiměřeného úsilí mohly být zpětně s Vámi propojeny, například genetické informace. Toto prohlášení o ochraně soukromí popisuje naše postupy při shromažďování, uchovávání a zpracovávání Vašich osobních údajů a možnosti, které Vám v rámci našich služeb poskytujeme pro řízení těchto postupů. Dále máme zavedená pravidla pro používání cookies, která popisují, jak používáme cookies a podobné sledovací technologie.

 

 1. Vytvoření účtu a zahájení používání Služeb LIFE TEST

E-mail a heslo jsou jediné osobní údaje, které potřebujete k vytvoření účtu u LIFE TEST. K získání přístupu k Vašim genetickým informacím, díky nimž se o sobě dozvíte více, vyžaduje poskytnutí dalších osobních údajů, jako jsou test DNA, testovací kód (pokud aktivujete svoji testovací sadu) a vzorek slin, ze kterého můžeme získat genetické informace.

Při vytvoření účtu musíte zároveň přijmout obchodní podmínky a toto prohlášení o ochraně soukromí kliknutím na „Pokračovat“, „Registrovat“ nebo „Souhlasím“ na stránkách pro vytvoření účtu a vyžádání sady.

Kliknutím na tlačítko obsahující text „Pokračovat“, „Registrovat“, „Zaplatit“ nebo „Souhlasím“ nám dáváte najevo, že souhlasíte s tím, aby společnost LIFE TEST shromažďovala, zpracovávala a sdílela Vaše osobní údaje (včetně Vašich genetických informací) tak, jak je to popsáno v tomto prohlášení o ochraně soukromí a v jiných dokumentech zmíněných v těchto pravidlech pro ochranu soukromí.

Můžete kdykoli požadovat, aby společnost LIFE TEST vymazala informace, které jste jí poskytli nebo Vaše genetické informace. Podrobné informace o smazání Vašich údajů jsou uvedené níže.

Pokud si již nepřejete mít účet u společnosti LIFE TEST, kontaktujte nás a my Vám Váš účet pomůžeme zrušit.

 

 1. Jaké informace od Vás společnost LIFE TEST shromažďuje?

V následující tabulce jsou uvedeny informace, které od Vás pro účely poskytování služeb shromažďujeme. V tomto prohlášení o ochraně soukromí jsou tyto informace nazývány „osobní údaje“.

 

 Kategorie informací   Popis použití
 Informace o účtu

·        Vaše jméno

·        E-mailová adresa

·        Heslo, které zadáte při vytvoření účtu u LIFE TEST

 Údaje o kreditní kartě / platební údaje  Platební údaje, jako jsou číslo Vaší kreditní karty a Vaše fakturační a dodací adresa (adresy) v případě nákupu od společnosti LIFE TEST
 Informace o aktivaci sady DNA Při aktivaci sady DNA shromažďujeme

·        Kód soupravy pro testování DNA

·        Jméno, příjmení

·        Adresa

·        E-mail

·        Telefonní číslo

·        Pohlaví

·        Rok narození

·        Výška

·        Hmotnost

 Genetické informace

·        DNA získáváme z Vašeho vzorku z bukální sliznice poté, co nám je zašlete ve zkumavce dodané se soupravou na testování DNA.

·        Vaši DNA převádíme na strojově čitelný kód („údaje o DNA“), který se používá pro poskytnutí Vašich genetických informací.

·        Poznámka ohledně Vašich slin a DNA: Poté, co náš partner vygeneruje Údaje o DNA, DNA a sliny (dále jen jako „biologické vzorky“) uložené u tohoto partnera jsou zničeny po uplynutí 90 dní.

 Další informace o uživateli  Informace, které nám poskytnete při odpovědi na e-mailová šetření nebo internetové dotazníky nabízené v rámci našich služeb.
 Vaše komunikace  Informace, které nám poskytnete v rámci Vaší komunikace se společností LIFE TEST.
 Soutěže a propagace   Osobní údaje, které poskytujete při Vaší dobrovolné účasti v soutěžích a zvláštních propagačních akcích pořádaných v rámci služeb.
 1. Jaké informace shromažďuje společnost LIFE TEST při používání jejích služeb?
 Kategorie informací  Popis použití
Informace o počítači a mobilních zařízeních  Informace o tom, jakým způsobem získáváte přístup k našim službám, definované v pravidlech pro používání cookies.
Informace získané prostřednictvím cookies a jiných technologií  Cookies a podobné technologie popsané v pravidlech pro používání cookies. Pro další informace o našich postupech a možnostech jejich řízení si přečtěte naše pravidla pro používání cookies.
Informace sdílené prostřednictvím nástrojů sociálních médií

·        Když se zapojíte do interakce se službami prostřednictvím sociálních médií např. použitím odkazů „Like“, „Pin“ nebo „Sledujte nás“ na stránky, jako jsou Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram a YouTube, LIFE TEST, bude tyto interakce zaznamenávat a shromažďovat informace, které nám tyto služby poskytnou.

·        Vaše interakce s těmito prvky se řídí prohlášením o ochraně soukromí příslušné třetí strany.

Informace o Vašem užívání služeb  Informace o Vašem užívání služeb, například kdy přistupujete ke svému profilu a souvisejícím službám.

 

 1. Jak LIFE TEST Vaše osobní údaje využívá?
 Kategorie informací  Popis použití
 Osobní údaje (obecně)

Vaše osobní údaje používáme k poskytování, individuálnímu přizpůsobení, zlepšování, aktualizování a rozšiřování našich služeb. Jedná se o:

·        ověření Vašeho přístupu ke službám a zlepšování informační bezpečnosti zajišťované společností LIFE TEST;

·        zpracování Vašich plateb za služby společnosti LIFE TEST a testovací sady i další produkty a možnosti;

·        vytváření nových a zlepšování stávajících produktů a služeb;

·        organizování průzkumů a šíření dotazníků pro shromažďování doplňujících informací o uživatelích pro použití služeb a zajištění vývoje produktů a výzkumných iniciativ;

·        provádění statistických průzkumů;

·        sledování a ochrana před chybami, podvody d dalšími trestními nebo zlomyslnými činnostmi a uplatňování našich obchodních podmínek.

 Komunikace

 Vaše osobní údaje používáme při komunikaci s Vámi ohledně služeb, například když:

·        odpovídáme na Vaše dotazy ohledně služeb;

·        informujeme Vás o činnostech souvisejících s procesem genetického rozboru;

·        informujeme Vás o změnách produktů nebo o nových produktech či službách;

·        žádáme Vás o účast na mediálních produkcích společnosti LIFE TEST nebo poskytování referencí;

·        poskytujeme Vám informace nebo požadujeme provedení úkonů v reakci na technické, bezpečnostní nebo jiné provozní problémy.

 Uvádění nových produktů a vlastních nabídek nebo nabídek našich obchodních partnerů na trh.

Vaše osobní údaje používáme při uvádění nových produktů a vlastních nabídek nebo nabídek našich obchodních partnerů na trh.

Poznámka: Jakým způsobem se Vás naše marketingové činnosti dotknou, můžete řídit prostřednictvím odkazu „Odhlásit“ v kterémkoli z e-mailů, který od nás obdržíte, změny Vašich preferencí nebo postupu podle pokynů v jakékoli jiné marketingové komunikaci, kterou od nás obdržíte.

 Genetické informace

LIFE TEST používá Vaše genetické informace pro následující hlavní účely:

·        doručování výsledků genetických analýz;

·        dále Vám můžeme nabídnout účast v průzkumech a dotazníkových šetřeních (zcela dobrovolně) na základě Vašich údajů o DNA;

·        zkoumání souhrnných genetických informací pro lepší pochopení zdraví, pohody, stárnutí nebo fyzické kondice populace nebo konkrétních etnik;

·        provádění vědeckého, statistického a historického výzkumu; a

·        zlepšování vlastností a funkcí našich stávajících produktů týkajících se DNA, zdokonalování zákaznické zkušenosti u všech produktů společnosti LIFE TEST, zlepšování kvality našich laboratorních postupů a technologií a vytváření nových produktů a služeb, včetně služeb týkajících se osobního zdraví a pohody.

Budeme od Vás žádat další souhlas předtím, než začneme shromažďovat a zpracovávat další citlivé osobní údaje (například Vaši anamnézu) v rámci Vaší interakce se službami.

 

 1. Kdy sdílíme Vaše údaje a kdo jsou příjemci?

Společnost LIFE TEST Vaše individuální osobní údaje (včetně genetických informací) nesdílí se třetími stranami bez Vašeho doplňujícího souhlasu jiným způsobem, než jak je to popsáno v těchto pravidlech pro ochranu soukromí. Zejména bez Vašeho výslovného souhlasu nesdílíme Vaše genetické informace s pojišťovnami, zaměstnavateli nebo třetími stranami provádějícími marketing. Při sdílení mohou nastat následující situace:

 Osoby, se kterými Vaše informace můžeme sdílet / podmínky, ve kterých může ke sdílení dojítv  Popis
 Jiné osoby, se kterými sdílení povolíte  Pokud budete sdílet Vaše genetické informace mimo naše služby, činíte tak na vlastní zodpovědnost.
 Poskytovatelé služeb

Při poskytování našich služeb využíváme dalších společností. Díky tomu budou mít tyto partnerské společnosti ve svých systémech uložené některé informace o Vás. Naši partneři jsou smluvně vázáni dodržovat povinnosti ohledně zabezpečení údajů a soukromí v souladu s pravidly pro ochranu soukromí a příslušnými zákony.

Mezi tyto partnery patří:

·        naše partnerské laboratoře;

·        naši smluvní dopravci;

·        tiskárna knih s osobním reportem

·        zpracovatelé plateb;

·        poskytovatelé infrastruktur pro cloudové služby;

·        zařízení pro ukládání biologických vzorků;

·        subjekty, které nám pomáhají při marketingu, analýze a prevenci podvodů; a

·        servisní funkce / poskytovatelé funkcionalit.

 Právní nebo regulační proces

Vaše osobní údaje můžeme sdílet, pokud se domníváme, že to je přiměřeně nutné pro následující účely:

·        dodržení platných právních postupů (např. u předvolání nebo soudních příkazů);

·        vymáhání nebo uplatňování obchodních podmínek společnosti LIFE TEST;

·        ochrana bezpečnosti nebo integrity služeb; nebo

·        ochrana práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti LIFE TEST, jejích zaměstnanců nebo uživatelů.

Pokud budeme mít povinnost Vaše osobní údaje poskytnout veřejným orgánům, vyvineme maximální úsilí, abychom Vás o tom předem informovali, pokud nám to zákon nezakazuje.

 Pokud se stane LIFE TEST předmětem akvizice  Pokud dojde k odkupu nebo převodu společnosti LIFE TEST nebo jejích podniků (také v souvislosti s bankrotem nebo s podobným řízením), Vaše osobní údaje budeme sdílet se subjektem, který společnost odkoupil či přijal. Záruky poskytnuté v rámci těchto pravidel o ochraně soukromí budou platit i pro Vaše osobní údaje převedené na nový subjekt.

 

 1. Vaše rozhodnutí a přístup k osobním údajům

Kromě některých výjimek máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům a získat kopii některých informací, které jste poskytli v mobilním formátu, dále žádat aktualizaci, výmaz nebo opravu těchto informací prostřednictvím nástrojů popsaných dále nebo kontaktováním společnosti LIFE TEST. Bližší informace a možnosti týkající se přístupu k těmto informacím jsou popsány níže.

 Typ  Volby
LIFE TEST  K informacím o Vašem účtu, e-mailu a hesle můžete získat přístup kdykoli a zároveň je můžete kdykoli aktualizovat prostřednictvím nastavení ve Vašem účtu.Můžete žádat, aby Vám LIFE TEST poskytla Vaše shromážděné a zpracovávané osobní údaje.
 Genetické informace

 Vaše genetické informace patří Vám a můžete k nim získat přístup prostřednictvím Vašeho internetového profilu.Pokud byly Vaše výsledky vydány v tištěné podobě a již jsme Vám tyto výsledky zaslali, můžete požádat o zaslání další kopie. V tomto případě může být zaslání podmíněno úhradou dalšího poplatku.

Základní data pro zpracování genetických informací jsou považována za duševní vlastnictví společnosti LIFE TEST a nebudou s Vámi sdílena.

 

 1. Jaké má společnost LIFE TEST postupy týkající se uchovávání údajů?

Služby společnosti LIFE TEST se zakládají na tom, že cesta za sebepoznáním není jednorázová záležitost a pokračuje po dlouhou dobu, třeba i po celý život. Kromě toho neustálý vývoj možností společnosti LIFE TEST poskytuje v průběhu času nové příležitosti a poznatky pro uživatele. To se odráží v postupech společnosti LIFE TEST týkajících se uchovávání údajů a účty uživatelů a osobní údaje v našich systémech se uchovávají tak dlouho, dokud nás uživatelé neinformují o tom, že si přejí vymazat své údaje nebo zrušit své účty.

 Kategorie informací Doba uchování
 Účet Osobní údaje poskytnuté při vytvoření účtu společnost LIFE TEST uchová, dokud nepožádáte o zrušení účtu.
 DNA

Společnost LIFE TEST uchová Vaše údaje o DNA, dokud to bude nutné pro poskytování možností a funkcionalit, které jste si zakoupili (nebo které jste dostali jako dárek), včetně aktualizace / zlepšení těchto možností. Společnost LIFE TEST ukládá/uchovává:

·        vzorek slin

·        vzorek DNA

·        genetické informace

 Informace o užívání V některých případech můžeme uchovávat informace o užívání (např. návštěvy stránek) v anonymním nebo sdruženém formátu. Po sdružení tyto informace přestanou být osobními údaji a nebudou podléhat požadavkům uživatelů LIFE TEST o výmaz.

 

 1. Jak mohu smazat své osobní údaje?

Své osobní údaje u LIFE TEST můžete smazat několika způsoby.

 Kategorie informací  Jak smazat
 Osobní údaje

Své osobní údaje u LIFE TEST můžete smazat tak, že nás budete kontaktovat.

LIFE TEST může mít záznamy obsahující Vaše osobní údaje, které jsme povinni archivovat, a tak plnit své právní nebo regulační povinnosti.

Vaše registrační údaje uchováváme proto, že jsou nezbytné pro historii objednávek a pro účely účetnictví.

 Genetické

Pokud požadujete, aby společnost LIFE TEST vymazala Vaše údaje o DNA, smažeme veškeré genetické informace v našem systému do 60 dní.

Při žádosti o zničení Vašich biologických vzorků musíte žádost zaslat e-mailem nebo poštou. Při odesílání žádosti e-mailem musíte požádat o potvrzení doručení, abyste měli jistotu, že se Váš e-mail neztratil nebo nebyl doručen jako spam.

 Obecné Vezměte prosím na vědomí, že výmaz Vašich osobních údajů z našich zálohovacích systémů může být opožděn proti výmazu těchto informací z našich systémů. Dále naši partneři mohou uchovávat jisté informace, které obdrželi od nás za účelem dodržení příslušných zákonů nebo předpisů. Společnost LIFE TEST může dále uchovávat některé informace, jak to je přiměřeně nutné pro dodržení našich právních povinností (včetně požadavků výkonných orgánů), řešení sporů, zachovávání bezpečnosti, prevenci podvodů a zneužití a dodržování požadavků týkajících se daní, platebního styku, bezpečnosti a klinických postupů.

 

 1. Zabezpečení

Společnost LIFE TEST udržuje komplexní program informační bezpečnosti, jehož účelem je chránit osobní údaje našich zákazníků s použitím administrativních, fyzických a technických opatření.

Konkrétní využívaná bezpečnostní opatření se zakládají na citlivosti shromažďovaných osobních údajů. Máme zavedena opatření pro ochranu proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo pozměnění námi spravovaných osobních údajů (včetně genetických informací).

Bezpečnostní tým LIFE TEST pravidelně kontroluje naše bezpečnostní postupy a postupy pro ochranu soukromí, aby zajistil integritu našich systémů a Vašich osobních údajů.

Pro šifrování osobních údajů (včetně genetických informací) používáme serverový software a spolupracujeme výhradně s bezpečnostními společnostmi, které splňují naše bezpečnostní normy. Ačkoli nemůžeme zaručit, že nedojde ke ztrátě, zneužití nebo pozměnění údajů, vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom tomu zabránili.

Dále je pro Vás důležité, abyste se chránili před neoprávněným přístupem k Vašim osobním údajům používáním silných hesel a ochranou Vašich počítačů a zařízení před neoprávněným užitím.

Vaše heslo propojené s Vaším účtem bude využíváno výhradně pro přihlášení online. Za žádných okolností od Vás nebudeme Vaše heslo požadovat. Pokud dojde k neoprávněnému užití Vašeho účtu, okamžitě informujte LIFE TEST. Přejete-li si znovu nastavit nebo změnit své heslo, můžete to provést kliknutím na příslušný odkaz na webových stránkách LIFE TEST.

Sdílení Vámi nahlášených informací prostřednictvím průzkumů nebo jiných prvků webových stránek je dobrovolné a na Vaši vlastní zodpovědnost. LIFE TEST neodpovídá za informace, které uvolníte, nebo jejichž veřejné uvolnění od nás požadujete.

 

 1. Přenos údajů

Vaše informace včetně osobních údajů mohou být přenášeny – a uchovávány – do počítačů mimo Vaši zemi, provincii, stát nebo jiné správní území, kde se mohou zákony o ochraně údajů lišit od zákonů platných ve Vaší jurisdikci.

Pokud přebýváte mimo EU a rozhodnete se poskytnout nám Vaše informace, berete na vědomí, že údaje včetně osobních údajů zpracováváme v EU.

Váš souhlas s těmito pravidly pro ochranu soukromí s následným poskytnutím těchto informací představuje Váš souhlas s takovým zpracováním.

LIFE TEST přijme přiměřená opatření k tomu, aby byly Vaše údaje zabezpečené a bylo s nimi nakládáno v souladu s těmito pravidly pro ochranu soukromí a aby Vaše osobní údaje nebyly přenášeny do organizací nebo zemí, v nichž nejsou zavedena příslušná opatření, včetně bezpečnosti Vašich údajů a dalších osobních údajů.

 

 1. Změny tohoto prohlášení

Tato pravidla pro ochranu soukromí můžeme kdykoli změnit, ale v tomto případě Vás budeme přednostně informovat o všech podstatných změnách, například zveřejněním oznámení prostřednictvím našich služeb, na našich webových stránkách, v e-mailu zaslaném na Vaši adresu, abychom Vám dali příležitost změny zkontrolovat a rozhodnout se, zda si přejete služby využívat i nadále.

Dále Vás budeme informovat o nepodstatných změnách tohoto prohlášení k datu jejich účinnosti zveřejněním oznámení v rámci našich služeb nebo webových stránek nebo v zaslaném e-mailu. Pokud budete po zaslání nepodstatných změn pokračovat v užívání našich služeb, znamená to, že s aktualizovaným prohlášením o ochraně údajů souhlasíte.

Pokud se změnami nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat se žádostí o vymazání účtu.

 

 1. Informace o dětech

LIFE TEST bere vážně ochranu soukromí dětí i dospělých. Společnost LIFE TEST ani kterékoli z jejích služeb nejsou cíleny nebo zaměřeny na děti mladší než 18 let. Nicméně, rodič nebo zákonný zástupce může od svého dítěte odebrat vzorek slin, vytvořit pro své dítě účet nebo poskytnout informace týkající se jeho dítěte. V takovém případě přebírá rodič či zákonný zástupce plnou odpovědnost za zajištění, aby informace o jeho dítěti poskytnuté společnosti LIFE TEST byly uchovávány jako důvěrné a aby poskytnuté informace byly přesné. Pokud jste mladší než 18 let, žádáme Vás, abyste naši službu nepoužívali a neposkytovali nám Vaše osobní údaje bez svolení Vašeho rodiče nebo zákonného zástupce.

 

 1. Právní základy zpracování osobních údajů občanů EU podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU.

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, Vás souhlas je právním základem pro zpracování Vašich soukromých údajů. Při zpracování Vašich genetických informací se opíráme o Váš výslovný souhlas. Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním souhlasu.

Dále můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě nezbytnosti plnit smlouvu, kterou jsme s Vámi uzavřeli. Například zpracováváme údaje o Vaší kreditní kartě, pokud tyto údaje poskytnete, abyste mohli využívat služby nebo zakoupit aktualizaci / zlepšení funkcí, jako jsou naše služby testování DNA.

Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našich oprávněných zájmů, mezi něž patří poskytování a zlepšování služeb. LIFE TEST má například oprávněný zájem znát Vaši historii přihlášení, abychom mohli získat přístup k informacím o Vaší interakci se službami. Dále máme oprávněný zájem poskytovat a vyvíjet zajímavé možnosti, které následně nabízíme uživatelům. Vaše osobní údaje používáme pro zabezpečení našich služeb a děláme to proto, že to je nezbytné pro sledování Vašich i našich oprávněných zájmů udržovat bezpečnost našich služeb a chránit je před podvodem, spamem a zneužitím.

V případech, kdy se při zpracování Vašich osobních údajů spoléháme na své oprávněné zájmy, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku (což znamená, že nás můžete požádat, abychom tyto údaje zpracovávat přestali). Pro řízení některých způsobů zpracování Vašich dat naší společností můžete použít možnosti Nastavení soukromí. Dále nás můžete podle informací poskytnutých níže kontaktovat a vznést námitku proti jiným formám zpracování údajů.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

E-mail: support@lifetest.eu

 

LIFE TEST s.r.o.

Mokropeská 2326
252 28 Černošice 

Projekt Life Test je provozován společností LIFE TEST s.r.o.. V rámci projektu Life Test rovněž provozujeme distribuční platformu www.lifeport.eu. Zde zveřejněné všeobecné obchodní podmínky a pravidla pro ochranu osobních údajů  se vztahují i na fungování portálu www.lifeport.eu.

n

IČ: 08207534
DIČ: CZ08207534

Sledujte nás na FB

Sledujte nás na Instagramu

l

Kontaktní formulář

12 + 5 =