Všeobecné obchodní podmínky

1. Podmínky

 • Analýzu provádí a osobní a citlivé údaje spravuje společnost LIFE TEST s.r.o. (též „my“, „nám/nás“ a „naše“). Následující všeobecné podmínky a pravidla pro provádění genetické analýzy a používání jejích výsledků (dále „podmínky“) si prosím pečlivě přečtěte, neboť jsou jejich prostřednictvím definovány potřebné základní služby a zároveň Vám umožní seznámit se s výsledky a informacemi, které jsou v rámci těchto služeb poskytovány.
 • Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit.
 • Tyto podmínky jsou sepsány na základě právních předpisů České republiky. Jakékoliv nároky nebo spory, které by mohly vzniknout na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány výhradně českými soudy

 

2. Proces objednávky

 • Obdrželi jste soupravu pro odebrání Vašeho biologického vzorku, pokyny pro odeslání vzorku a instrukce týkající se vyplnění Vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro úspěšné dokončení analýzy.
 • Podrobně vyplňte všechny potřebné informace požadované při registraci do systému lifeport na adrese lifeport.eu nebo na vytištěném prohlášení ke genetické analýze přiloženém v soupravě, protože jinak nemůžeme přijmout a/nebo úspěšně zpracovat Váš biologický vzorek.
 • Odeberte biologický vzorek Vašich a doručte nám jej poštou za pomoci přiložené předplacené obálky, do které jej uložte společně s vyplněným přiloženým prohlášením v případě, že jste prohlášení již nevyplnili v rámci registrace na portálu lifeport na adrese lifeport.eu.
 • Pokud Vám bude nabídnuta možnost doručení vzorku námi pověřenou osobou, předejte ji biologický vzorek taktéž uzavřený v obálce, do které přiložte prohlášení ke genetické analýze v případě, že jste jej již nevyplnili v rámci registrace na portálu lifeportna adrese lifeport.eu.
 • Dbejte na to, abyste dodrželi všechny pokyny týkající se správného odebrání a odeslání vzorku, v opačném případě bychom nemohli zaručit provedení úspěšné analýzy vzorku.

 

3. Výsledky genetické analýzy

 • V případě, že dokončíme genetické testování Vaší DNA, pokusíme se Vám v souladu s našimi standardními pracovními postupy zaslat výsledky analýzy v termínu, který byl stanoven na základě data obdržení vzorku slin.
 • Informace (s výsledky genetických testů), grafický obsah, texty, obrázky, ochranné známky, obchodní názvy a loga (dále jen „materiály“) jsou chráněny autorskými právy a jinými zákony o duševním vlastnictví. Po odsouhlasení podmínek použití Vám na určitou dobu propůjčíme neexkluzivní licenční práva pro osobní účely. Osobní účely znamenají čtení, zobrazování a/nebo vytištění jedné dostupné kopie materiálů s tím, že veškerá autorská práva, ochranné známky a jiná vlastnická práva zůstávají nedotčeny. Jakékoliv jiné použití obsahu výsledků genetické analýzy, jako jsou reprodukce, modifikace, distribuce, šíření, opětovné publikování nebo použití obsahu je zakázáno.
 • V případě změn Vašich osobních údajů potřebných pro dodání našich produktů musíte společnost LIFE TEST s.r.o. a/nebo zpracovatele údajů, prostřednictvím kterého jste si genetickou analýzu objednali, včas upozornit. Pokud tak neučiníte s potřebným předstihem, budou výsledky analýzy zaslány na adresu specifikovanou v objednávce (pokud Vaše objednávka obsahuje zaslání tištěné kopie výsledků analýzy) a budou tím považovány za dodané.
 • Po obdržení výsledků genetické analýzy Vámi zvoleným způsobem (dodání tištěné knihy na Vaši adresu nebo stažení elektronických výsledků z portálu lifeport na adrese lifeport.eu do počítače), odpovídáte za to, že nebudou poskytnuty jakýmkoliv neautorizovaným osobám.
 • Společnost LIFE TEST s.r.o. využívá nejnovější znalosti a nejpřísnější standardy, které zajišťují přesnost a správnost všech informací a výsledků testů, nicméně neodpovídá za spolehlivost a integritu údajů. Získaný genetický materiál je analyzován na základě výsledků současného vědeckého výzkumu a publikací o kavkazoidní rase („bílá“ europoidní rasa), tyto informace se však mohou v průběhu času měnit na základě nových poznatků.

 

4. Přístup k internetovým stránkám

 • Učiníme veškerá potřebná opatření, abychom zajistili, že budou naše internetové stránky nepřetržitě funkční. Vzhledem k povaze interaktivních služeb a obecně veškerých internetových aplikací nemůžeme zaručit, že nebude u internetových stránek docházet ke zpožďování, přerušování či chybám; přístup na internetové stránky může být dočasně a/nebo bez upozornění pozastaven (z příčin způsobených námi či třetí stranou). Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za ztráty nebo škody související s nedostupností internetovými stránkami (z interních nebo jiných důvodů).
 • Pokud se domníváme, že jste jakýmkoliv způsobem tyto podmínky a pravidla porušili, můžeme Vaše práva k používání internetových stránek omezit, pozastavit nebo zrušit. Pozastavením nebo ukončením fungování internetových stránek nebudou dotčena žádná naše práva, která by nám mohla vzniknout v souvislosti s Vaším porušením těchto podmínek a pravidel.
 • Odpovídáte za to, že k Vašemu účtu nikdo nezíská neoprávněný přístup. Zcela odpovídáte za veškeré činnosti prováděné prostřednictvím Vašeho účtu, ať už jste je autorizovali či nikoliv, až do chvíle, kdy nás na případný neautorizovaný přístup upozorníte, a my budeme moci přístup k účtu zakázat. Pokud máme důvod domnívat se, že je pravděpodobné, že by mohlo dojít k porušení bezpečnosti nebo zneužití Vašeho účtu, jsme oprávněni změnit některá nebo veškerá Vaše hesla nebo bezpečnostní kódy a odpovídajícím způsobem Vás na to upozornit.
 • Pokud máme důvod se domnívat, že bylo Vaše heslo zneužito, vyhrazujeme si právo okamžitě pozastavit nebo zrušit Vaše práva na používání uživatelského účtu.
 • Můžeme poskytovat odkazy na internetové stránky provozované třetími stranami. Tyto odkazy jsou Vám poskytovány pouze pro zvýšení Vašeho pohodlí. Jakékoliv jiné internetové stránky, ke kterým získáte přístup prostřednictvím našich internetových stránek nebo odkazů na našich internetových stránkách, žádným způsobem nezastupujeme. Při přístupu na jakoukoli jinou internetovou stránku jste srozuměni s tím, že je na nás nezávislá a že nemáme jakoukoliv možnost ovlivnění obsahu, dostupnosti nebo ochrany soukromí na těchto internetových stránkách.

 

5. Telefonní poradenství

 • Veškeré otázky týkající se genetické analýzy před její implementací a výsledky analýzy po jejím dokončení můžete konzultovat s odborníkem nebo s pracovníkem společnosti LIFE TEST s.r.o. na telefonním čísle (+420) 222 224 560 nebo e-mailem na support@lifetest.eu.

 

6. Práva na zrušení objednávky a vrácení peněz

 • Platnost smlouvy o poskytnutí služeb máte právo zrušit v souladu s všeobecnými podmínkami zrušení.
  • Pokud jste si již zakoupili soupravu pro odběr biologického vzorku, můžete tuto koupi zrušit do sedmi pracovních dnů od obdržení soupravy pro odběr biologického vzorku. Soupravu pro odběr biologického vzorku musíte na vlastní náklady vrátit nepoužitou, kompletní a ve stavu umožňujícím její opětovný prodej, naše společnost Vám následně vrátí kupní cenu, ze které budou odečteny naše náklady na dopravu.
  • Pokud jste již svůj biologický vzorek odevzdali, můžete stále zrušit objednané služby až do chvíle, kdy bude započata analýza vzorku v laboratoři. Při tomto typu zrušení Vám budou účtovány administrativní náklady a použití soupravy pro odběr biologického vzorku a rozdíl ceny Vám bude vrácen.
 • Ve všech případech se snažíme garantovat, že budete se získanou genetickou analýzou spokojeni. V případě, že nejste s produkty nebo službami, které jste od nás obdrželi, spokojeni, kontaktujte nás na e-mailové adrese support@lifetest.eu.
 • V případě, jestliže bude jakýkoliv námi prodávaný produkt nebo služba vykazovat vady v oblasti kvality nebo zpracování, či nebude odpovídat specifikacím, budeme oprávněni zboží nebo služby (nebo jejich dílčí části) bezplatně nahradit, či na základě našeho uvážení vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo služby (nebo přiměřenou část této ceny). Nicméně v rozsahu umožněném zákony nebudeme mít vůči kupujícímu žádné další závazky. Vaše právo na odstoupení od smlouvy tímto není dotčeno.

 

7. Záruky a odmítnutí odpovědnosti

 • Zadáním objednávky se zaručujete, že:
  • jste právně způsobilí k uzavření této smlouvy;
  • je Vám alespoň 18 let; a
  • pokud zasíláte biologický vzorek třetí osoby, máte souhlas a oprávnění této třetí strany a toto oprávnění přiložíte k biologickému vzorku. Taktéž nám musíte zaslat kopii občanského průkazu opravňující osoby, na které je vidět jeho/její podpis, abychom se mohli ujistit o tom, že je toto oprávnění platné.
 • AČKOLIV VYVÍJÍME VEŠKERÉ ROZUMNÉ ÚSILÍ, ABYCHOM ZAJISTILI, ŽE JSOU NÁMI DODANÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÉ, NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO OČEKÁVANÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE VČASNOSTI DORUČENÍ INFORMACÍ NEBO JEJICH PŘESNOSTI ČI ÚPLNOSTI. VAŠE DŮLEŽITÁ OSOBNÍ A ZDRAVOTNÍ ROZHODNUTÍ NESMÍTE ZAKLÁDAT POUZE NA SPOLEHLIVOSTI OBSAHU NEBO INFORMACÍ ZÍSKANÝCH Z GENETICKÉ ANALÝZY. PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉ NA VAŠI SPECIFICKOU SITUACI SI ZAJISTĚTE PROSTŘEDNICTVÍM KONZULTACE S ODBORNÍKEM S NÁLEŽITOU SPECIALIZACÍ.
 • Ve vzácných případech není z biologických nebo technických důvodů možné získat u specifických analyzovaných lokusů DNA (oblasti genu) jednoznačné informace. To znamená, že má detekovaný signál tak nízkou kvalitu, že není možné se 100% jistotou potvrdit, že se jedná o skutečně správný výsledek. Abychom v takových případech zajistili vysokou kvalitu, vědeckou přesnost a správnost našich analýz, nemůžeme tyto výsledky interpretovat; z tohoto důvodu tedy mohou v závěrečné zprávě chybět některé informace o SNP a konkrétní výsledky analýzy. Závěrečná zpráva bude považována za úspěšně dokončenou v případě, kdy budou chybět nejvíce dvě specifické analýzy, přičemž za těchto okolností nebude prováděna opakovaná analýza.
 • Neposkytujeme žádné prohlášení, záruky ani závazky, že internetová stránka nebo server, který ji zpřístupňuje, budou kompatibilní s Vaším vybavením nebo bez vad, včetně, nikoliv však výlučně, virů nebo jiných škodlivých prvků. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv infikování počítačovým virem, softwarové chyby, neoprávněné manipulace, neoprávněné přístupy, zásahy, úpravy nebo použití, podvody, krádeže, technická selhání, omyly, opomenutí, přerušení funkce, smazání údajů, vady nebo jakékoliv jiné události, které nemůžeme ovlivnit a které narušují nebo ovlivňují správu, bezpečnost, nestrannost, integritu nebo správné chování jakéhokoli aspektu internetové stránky nebo Vašeho vybavení.
 • Kromě výjimek, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách a pravidlech, jsou veškerá jiná prohlášení, výslovné nebo předpokládané záruky či podmínky související s touto internetovou stránkou nebo informacemi uvedenými na těchto stránkách vyloučeny v nejširším rozsahu umožněném zákonem.

 

8. Pojištění

 • Souhlasíte s tím, že nás zbavujete jakékoliv odpovědnosti v oblasti odškodnění za jakékoliv ztráty utrpěné v souvislosti s Vaším použitím výsledků genetické analýzy a porušením těchto podmínek a pravidel a za jakékoliv nároky nebo soudně vymáhané požadavky podané jakoukoliv třetí stranou nebo proti jakékoliv třetí straně v souvislosti s používáním genetické analýzy v rozporu s těmito podmínkami a pravidly.
 • Souhlasíte s tím, že nás zbavujete jakékoliv odpovědnosti v oblasti odškodnění za jakékoliv ztráty utrpěné v souvislosti s Vaším použitím internetových stránek a porušením těchto podmínek a pravidel a za jakékoliv nároky nebo soudně vymáhané požadavky podané jakoukoliv třetí stranou nebo proti jakékoliv třetí straně v souvislosti s používáním internetových stránek v rozporu s těmito podmínkami a pravidly.
 • Odpovídáte za to, že ověříte, zda Vaše země umožňuje, abyste si objednali a nechali provést genetickou analýzu a souhlasíte s tím, že nás odškodníte a zajistíte nám odškodnění za jakékoliv ztráty nebo škody vyplývající z faktu, že Vaše země neumožňuje provádění genetické analýzy, ale přesto jste si ji u nás objednali.
 • Objednáním testu potvrzujete, že si uvědomujete možné dopady a rizika genetické analýzy a v plném rozsahu zbavujete společnost LIFE TEST s.r.o. odpovědnosti za jakékoliv možné následky.
 • Naše produkty nenahrazují lékařské diagnózy, ošetření, doporučení lékařů, návštěvu nebo získání doporučení od jiné oficiální zdravotní instituce v oblasti léků, výživy, životního stylu, metod léčení nebo souvisejících služeb. Jsou určeny výhradně k informačním účelům a slouží jako upozornění na důležitost prevence pro zajištění delšího a zdravějšího života.

 

9. Všeobecné pokyny

 • Žádáme Vás, abyste si pečlivě přečetli ustanovení prohlášení ke genetické analýze, protože budete muset před tím, než nám zašlete své osobní údaje, potvrdit, že s nimi souhlasíte.z

 

10. Shromažďování a použití osobních údajů

 • Veškeré osobní informace, které nám svěříte, budou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, a můžete požádat o jejich změnu, doplnění, odstranění nebo anonymizaci.
 • Biologický vzorek, který pošlete, obsahuje genetický kód, který je po dobu našeho smluvního vztahu považován za soubor velmi citlivých a důvěrných osobních údajů a je v rámci ochrany údajů považován za zdravotní informace. V průběhu genetického testování je třeba provádět analýzu biologického vzorku. Zavazujeme se chránit důvěrnou povahu těchto údajů a používat je pouze v míře, která je nezbytná k realizování Vámi objednané služby. Objednáním našich služeb vyjadřujete souhlas s ustanoveními těchto podmínek, a dáváte nám tím výslovný souhlas se zpracováním extrémně citlivých osobních informací. Pokud odesíláte biologický vzorek, který patří jiné osobě, musíme nám poskytnout potvrzení o tom, že nás tato jiná osoba oprávnila k tomu, abychom mohli tyto vysoce citlivé osobní informace zpracovat.

 

11. Zpřístupnění osobních údajů

 • V souladu s přísnými pravidly zachování důvěrnosti můžeme Vaše osobní údaje a/nebo citlivé osobní informace poskytnout našim oprávněným osobám a/nebo poskytovatelům služeb v přiměřeném rozsahu, který je nezbytný k dosažení výše popsaných účelů. Autorizované osoby nebo poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni zpracovávat Vaše údaje v souladu s našimi pokyny a bezpečnostními normami, které jsou stanoveny českými zákony.
 • Testování prováděné pro naši společnost je založeno na anonymních údajích. Testovaný biologický vzorek každého zákazníka je před provedením analýzy označen kódovým číslem, což zabraňuje jakémukoliv zpřístupnění osobních identifikačních údajů. Vaše identita je s výsledky testů spojena až poté, kdy se výsledky testů vrátí od poskytovatelů laboratorního testování.

 

12. Právo na úpravu osobních údajů

 • Kromě určitých výjimek máte právo na obdržení kopie osobních údajů, které jsme o Vás získali, a na opravu nesrovnalostí, které by se mohly v těchto údajích vyskytovat. Pokud chcete zrušit jakékoliv z těchto práv, informujte nás prosím na adrese support@lifetest.eu. Váš požadavek bude zpracován co nejrychleji a bude dokončen do 40 dnů.

 

13. Marketingová sdělení

 • Osobní údaje, které jste nám zaslali, mohou být použity k tomu, abychom Vám mohli představit produkty a služby či Vás informovat o těch, které by pro Vás mohly být zajímavé. Tento typ marketingových akcí může být prováděn prostřednictvím, e-mailu, SMS, telefonu nebo faxu. Zasílání informací o produktech a službách může být kdykoliv zrušeno prostřednictvím odeslání zprávy na adresu support@lifetest.eu.

 

14. Závěrečná ustanovení

 • Tyto podmínky a pravidla provádění a použití genetických analýz jsou platná od 6. 6. 2018.
 • Vyhrazujeme si právo na změnu či úpravu těchto všeobecných podmínek a pravidel. Nová nebo upravená pravidla budou platná ode dne jejich publikování na našich internetových stránkách. Na změny podmínek nebudete upozorňováni zasláním specifického upozornění. Protože se tato nová pravidla budou vztahovat i na Vás, souhlasíte tímto s tím, že budete tyto změny na našich internetových stránkách sledovat.

LIFE TEST s.r.o.

Mokropeská 2326
252 28 Černošice 

Projekt Life Test je provozován společností LIFE TEST s.r.o.. V rámci projektu Life Test rovněž provozujeme distribuční platformu www.lifeport.eu. Zde zveřejněné všeobecné obchodní podmínky a pravidla pro ochranu osobních údajů  se vztahují i na fungování portálu www.lifeport.eu.

n

IČ: 08207534
DIČ: CZ08207534

Sledujte nás na FB

Sledujte nás na Instagramu

l

Kontaktní formulář

8 + 3 =