Všeobecné obchodní podmínky pro obchodní zástupce

  1. OBECNÉ
   • Toto jsou všeobecné podmínky spolupráce pro zprostředkovatele společnosti LIFE TEST, s.r.o., IČO: 24784257, se sídlem Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, okres Praha Hl.m., PSČ 149 00 (též „my“, „nám/nás“ a „naše“) vztahující se k zprostředkování uzavírání smluv mezi námi a třetími osobami (dále jen „zákazníky“) o zajištění analýzy DNA a jiných souvisejících službách (dále jen „Služby“) poskytovaných námi v rámci podnikatelského záměru pod označením Life Test, který je popsán a průběžně aktualizován na webových stránkách lifetest.eu. Při získávání nových zákazníků je Zprostředkovatel povinen se řídit těmito všeobecnými podmínkami spolupráce pro zprostředkovatele (dále jen „Podmínkami“).
   • Tyto podmínky jsou sepsány na základě právních předpisů České republiky. Jakékoliv nároky nebo spory, které by mohly vzniknout na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány výhradně českými soudy.
   • Smlouva mezi námi („Smlouva“) vzniká
    • vaší registrací na stránkách www.lifeport.eu; nebo
    • vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami jiným způsobem (např. emailem); nebo
    • podpisem smlouvy o zprostředkování odkazující na tyto Podmínky.
   • Smlouva je uzavírána jako smlouva nevýhradní, přičemž výjimky z nevýhradnosti musí být mezi stranami výslovně sjednány.
   • Odesláním poptávkového formuláře na stránkách lifetest.eu Smlouva nevzniká.
   • Tyto Podmínky jsou zpřístupněny na našich internetových stránkách lifetest.eu, nebo jsme Vám je poskytli zasláním na Váš email a jsou platné ke dni 1. 7. 2018.
   • Tyto Podmínky mohou být měněny dohodou smluvních stran nebo naším jednostranným oznámením Zprostředkovateli (takové oznámení lze učinit i v elektronické podobě). V případě, že Zprostředkovatel nebude se změnou těchto Podmínek jednostranným oznámením souhlasit, je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby. Taková výpověď je účinná doručením.
   • Tyto Podmínky sestávají ze dvou částí. První část popisuje zejména podmínky vzájemné spolupráce. Část druhá upravuje práva a povinnosti smluvních stran v rámci ochrany osobních údajů.

 

 1. PODMÍNKY VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE

 

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY
  • Předmětem smlouvy, k níž se váži tyto Podmínky, je závazek Zprostředkovatele vyvíjet s naší podporou takovou činnost, abychom měli možnost uzavřít se třetími osobami smlouvy o zajištění analýzy DNA a jiných souvisejících službách.
  • Předmětem smlouvy, k níž se váži tyto Podmínky, je dále umožnění širšího využití naší Služby Zprostředkovatelem pro doplnění vlastních komerčních aktivit vůči svým zákazníkům.
  • Za splnění závazku Zprostředkovatele dle této smlouvy se zavazujeme zaplatit provizi ve sjednané výši a sjednanou formou.
 2. ODMĚNA ZPROSTŘEDKOVATELE
  • Zprostředkovatel má nárok na provizi pouze z těch realizovaných zakázek – smluv, uzavřených mezi námi a zákazníkem zprostředkovaným Zprostředkovatelem, které nám zákazník zaplatil.
  • Výše provize činí 10% z celkové prodejní ceny za každou zprostředkovanou smlouvu o zajištění Služby uzavřenou mezi námi a zprostředkovaným zákazníkem, kterou nám zprostředkovaný zákazník zcela uhradil. Tato částka provize je konečná, nejvýše přípustná, jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zprostředkovatele související se splněním tohoto smluvního závazku. K této částce bude připočteno DPH, je-li Zprostředkovatel plátcem DPH.
  • Výši provize je možno změnit pouze podpisem dodatečné písemné smlouvy o zprostředkování.
  • Provize bude uhrazena na základě zaslané faktury se splatností 30 dnů od doručení. Faktura může být vystavena nejdříve v den připsání 100% ceny služby sjednané ve zprostředkované smlouvě.
  • Zprostředkovatel souhlasí s tím, že mu vyplatíme provizi bezhotovostně, vždy do konce následujícího kalendářního měsíce poté, kdy zprostředkovaný zákazník zaplatí nám.
  • V případě, že dojde z naší strany k odstoupení od smlouvy o zajištění analýzy DNA zákazníka nebo smlouva o zajištění analýzy DNA zákazníka bude ukončena jinak než jejím splněním, zaniká nárok Zprostředkovatele na sjednanou provizi. Byla-li provize již námi uhrazena, je nám Zprostředkovatel povinen sjednanou provizi vrátit a to do 10 dnů od doručení oznámení o ukončení smlouvy o zajištění Služby.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Zprostředkovateli bude zřízen přístup do systému realizace a sledování zakázek na stránce lifeport.eu umožňující seznámení se se stavem konkrétní zakázky včetně informací o platbách učiněných zprostředkovaným zákazníkem.
  • Zprostředkovatel je povinen řádně pečovat o jakékoli dokumenty, které od nás obdrží, především potom přístupová data ze systému sledování zakázek. Zprostředkovatel se zavazuje zajistit, aby tyto materiály nebyly zneužity.
  • Zprostředkovatel je oprávněn představit nabídku našich služeb potenciálnímu zákazníkovi. Zprostředkovatel je povinen řídit se při nabízení služeb našimi pokyny.
  • Zprostředkovatel se zavazuje informovat zájemce o Službu a zákazníky vždy v souladu s existujícím stavem vědeckých důkazů o výhodách poskytované Služby a zdrží se neadekvátních, nepravdivých nebo nepotvrzených tvrzení, které by mohly vést ke klamání zákazníka a/nebo poškození našich zájmů.
  • Samotná smlouva o zajištění analýzy DNA bude uzavírána mezi námi a zákazníkem zprostředkovaným Zprostředkovatelem. Zprostředkovatel není oprávněn bez zvláštní plné moci uzavírat naším jménem žádné smlouvy, uznávat reklamace nebo přijímat platby nebo činit jiné závazné úkony, není-li v této smlouvě nebo zvláštním pokynu či pověření uvedeno jinak.
  • Zprostředkovatel neručí za splnění závazku zákazníka, s kterým zprostředkoval uzavření smlouvy; nesmí nám však navrhovat uzavření smlouvy se zákazníkem, ohledně kterého ví nebo musí vědět, že je důvodná pochybnost, že splní řádně a včas své závazky ze zprostředkované smlouvy.
  • Zprostředkovatel je povinen utajit obsah této smlouvy před třetími osobami a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnost, o nichž se dozví při plnění této Smlouvy, přičemž tato povinnost trvá i 5 let po skončení platnosti této Smlouvy.
  • Zavazujeme se pravdivě informovat Zprostředkovatele o skutečnostech rozhodných pro vznik nároku na provizi, její výši a splatnost.
  • Máme právo kdykoliv změnit cenu Služby. O této skutečnosti musí neprodleně informovat Zprostředkovatele.
  • Minimálně dvakrát do roka zajistíme poskytnutí odborných podkladů nebo školení Zprostředkovateli tak, aby tento nabyl a udržoval dostatečnou mírou znalostí o zprostředkované Službě a jejich výhodách pro zákazníky.
 4. DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY
  • Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to s platností ode dne jejího uzavření.
  • Smlouva včetně všech nároků smluvních stran zaniká:
   • zánikem bez právního nástupce či smrtí některé ze smluvních stran;
   • pravomocným zjištěním úpadku nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatečný majetek kterékoli smluvní strany, která bude v takovém řízení v pozici dlužníka;
   • naším odstoupením od smlouvy, pokud Zprostředkovatel podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, za což se považuje zejména způsobení škody nám nebo poškození našeho dobrého jména. Odstoupit jsme rovněž oprávněni v případě soustavného méně závažného porušování povinností Zprostředkovatelem. Odstoupení je účinné doručením jeho písemného oznámení Zprostředkovateli.
  • Tato smlouva může být ukončena dohodou stran nebo výpovědí kterékoli smluvní strany. Výpověď v takovém případě musí být učiněna písemně a výpovědní lhůta činí 1 měsíc. Její běh začíná prvním dnem následujícím po dni jejího doručení druhé smluvní straně. V takovém případě má Zprostředkovatel nárok na provize ze smluv o zajištění analýzy DNA zákazníka, uzavřených mezi námi a zprostředkovaným zákazníkem do ukončení platnosti této smlouvy.
  • Zprostředkovatel se zavazuje zdržet se po dobu 2 let od ukončení této smlouvy jakékoliv činnosti, která by měla vůči nám zjevně konkurenční charakter vůči .
 5. SPOLUPRÁCE A OCHRANA DOBRÉHO JMÉNA
  • Tímto udělujeme Zprostředkovateli právo využívat naše Služby a jejich produkty a výsledky jako prostředku pro vlastní návaznou komerční činnost vůči klientovi, pokud k tomu dá zákazník souhlas a tato činnost nebude poškozovat zájmy Poskytovatele svou zjevnou nevhodností nebo nesouvislosti s našimi Službami, neadekvátnosti k našim Službám, zavádějícím charakterem nebo záměrným uváděním zákazníka v omyl.
  • Obě strany vyvinou přiměřené úsilí proto, aby jejich spolupráce na základě této smlouvy probíhala koordinovaně a nedocházelo k poškozováni jedné či druhé strany, jejich dobrého jména, nebo zákazníků. Toto se vztahuje především na tyto oblasti:
 • Komunikace o vlastnostech a výhodách Služby vůči třetím stranám a zákazníkům
 • Sdílení informací o zpětné vazbě ze strany zákazníků
 • Poskytovaní nově nabytých informací o Službě, jejichž komunikace navenek je v zájmu obou smluvních stran a zákazníků
 • Sdílení informaci o změnách ceny Služby
  • Vyhrazujeme si právo zasláním výzvy omezit, upravit nebo zcela zastavit komunikaci ze strany Zprostředkovatele, která by dle našeho názorů byla v rozporu se skutečnými vlastnostmi Služby nebo byla v rozporu se našimi zájmy.
  • Budeme informovat Zprostředkovatele o všech nových produktech a službách, které by souvisely se Službou, tuto vhodně doplňovaly a tím nabízely Zprostředkovateli možnost rozšířit nabídku.
 1. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Ve věcech touto Smlouvou neupravených se Smlouva řídí občanským zákoníkem.
  • Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit či upravit jakékoli ustanovení těchto Podmínek. Změnu vám včas oznámíme minimálně formou uveřejnění informace o takové změně na našich internetových stránkách lifetest.eu a, v případě, že se změnou nebudete souhlasit, umožníme vám ukončit spolupráci s tím, že do skončení spolupráce budou platné původní Podmínky.
  • Veškeré spory, nároky nebo jakékoli neshody vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které budou předmětem sporu mezi stranami (včetně otázek vztahujících se k její platnosti, účinnosti a výkladu), budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice s tím, že místně příslušným bude soud prvního stupně dle našeho sídla.
  • Pokud některé z ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ
  • Naše společnost je správcem osobních údajů a Zprostředkovatel je v pozici zpracovatele osobních údajů.
  • Předmětem zpracování je shromáždění, kontrola, nahlížení, ukládání, validace, vyhledávání, použití, zpřístupnění přenosem, výmaz, zničení. Účelem zpracování je kontrola stavu poskytnutí služby zákazníkovi naší společností a kontaktování zákazníka v nezbytné míře za účelem úspěšného naplnění Smlouvy o zajištění analýzy DNA.
  • Smluvní strany berou na vědomí, že Zprostředkovatel bude v rámci poskytování služeb dle Smlouvy mít přístup a bude zpracovávat následující kategorie osobních údajů:
   • Jméno a příjmení,
   • telefonní číslo a emailová adresa.
   • Stav zpracování objednávky
  • Dotčenými osobami, jejichž osobní údaje budou zpracovávány Zprostředkovatelem, jsou naši zákazníci, které s nimiž jsme díky Zprostředkovateli uzavřeli smlouvu o zajištění analýzy DNA.
  • Zprostředkovatel není oprávněn bez našeho předchozího písemného souhlasu zapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele. Zprostředkovatel je povinen zajistit, aby jakýkoli další zpracovatel, zapojený s naším souhlasem do zpracování osobních údajů, dodržoval podmínky zpracování alespoň v rozsahu stejném, jaký je stanoven těmito Podmínkami, zejména co se týče zavedení technických a organizačních opatření ve smyslu těchto Podmínek.
  • Zpracování osobních údajů je vedlejším závazkem Zprostředkovatele vyplývajícím ze Smlouvy. Úplata za zpracování je proto zahrnuta v úplatě za plnění Zprostředkovatel dle Smlouvy a Zprostředkovateli nevzniká nárok na zvláštní úplatu za zpracování osobních údajů ani za přijetí technických a organizačních opatření sjednaných v těchto Podmínkách.
 2. ZPRACOVÁNÍ NA POKYN
  • Zprostředkovatel je jako zpracovatel povinen zpracovávat osobní údaje pouze na základě našich doložených pokynů. Naše pokyny jsou obsaženy v těchto Podmínkách a dále mohou být uděleny ad hoc způsobem uvedeným níže.
  • Zprostředkovatel je povinen zpracovávat osobní údaje v rozsahu, jaký vyplývá z popisu plnění Zprostředkovatele ve Smlouvě, a to i bez dodatečných samostatných ad hoc pokynů nebo potvrzení z naší strany. Zprostředkovatel je povinen dbát všech omezení, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách (např. podmínky zapojení dalšího zpracovatele, zákaz přeshraničního zpracování).
  • Vedle zpracování v rozsahu dle předchozího odstavce může Zprostředkovatel zpracovávat osobní údaje na základě našeho samostatného ad hoc pokynu v písemné formě, též elektronicky prostřednictvím e-mailu. Zprostředkovatel není oprávněn provádět zpracování na základě pokynů udělených mu jinou formou, než jaká je sjednána v těchto Podmínkách (zejména ústně, telefonicky). Zprostředkovatel je povinen případné ad hoc pokyny doložit, za tím účelem je povinen je archivovat.
  • Pro účely těchto Podmínek stanovujeme osoby nebo kategorie osob oprávněných udělit Zprostředkovateli ad hoc pokyn ke zpracování osobních údajů (dále jen „Oprávněná osoba“), jejichž seznam je v následujícím odstavci. V případě, že pokyn udělí jiná osoba, je Zprostředkovatel povinen zamítnout provedení zpracování a neprodleně tuto skutečnost oznámit kterékoliv Oprávněné osobě a sdělit jí rovněž veškeré údaje, které obdržel od neoprávněného (zejména jeho identifikační údaje a jím požadované operace zpracování).
  • Seznam Oprávněných osob:
 3. STATUTÁRNÍ ORGÁN NAŠÍ SPOLEČNOSTI;
  • Bez našeho doloženého pokynu je Zprostředkovatel oprávněn provádět zpracování osobních údajů pouze tehdy, pokud mu toto zpracování ukládá ve smyslu čl. 28 odst. 3 písm. a) Nařízení právo Unie nebo členského státu EU, které se na Zprostředkovatele vztahuje; v takovém případě nás Zprostředkovatel informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důvodu veřejného zájmu.
  • Pokud Zprostředkovatel usoudí, že náš určitý pokyn porušuje Nařízení nebo jiné předpisy Unie nebo členského státu týkající se ochrany osobních údajů, je povinen nás o tom neprodleně informovat.
 4. DOBA TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ
  • Doba trvání zpracování osobních údajů se sjednává na dobu určitou, a to až do ukončení plnění Zprostředkovatele dle Smlouvy, ledaže z konkrétních okolností vyplyne, že vybrané závazky Zprostředkovatele z těchto Podmínek mají trvat i po ukončení nebo zrušení Smlouvy.
  • Zprostředkovatel je povinen na základě našeho rozhodnutí učiněného Oprávněnou osobou po ukončení poskytování služeb dle Smlouvy nebo jiných služeb spojených se zpracováním osobních údajů, provést výmaz nebo vrácení všech osobních údajů, a dále provést výmaz veškerých existujících kopií, pokud právo Unie nebo členského státu EU nepožaduje uložení daných osobních údajů.
 5. MÍSTO ZPRACOVÁNÍ, ZÁKAZ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ
  • Místem zpracování osobních údajů je Česká republika. Zprostředkovatel není oprávněn v souvislosti se zpracováním osobních údajů prováděném pro nás předávat osobní údaje mimo Českou republiku, předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, ani provádět zpracování osobních údajů na prostředcích umístěných mimo Českou republiku.
  • Případné zpracování osobních údajů mimo Českou republiku nebo v třetí zemi je možné pouze s naším předchozím písemným souhlasem a současně pouze tehdy, že jsou-li splněny podmínky pro předání do třetí země stanovené v čl. 44 a násl. Nařízení.
 6. POVINNOST MLČENLIVOSTI
  • Zprostředkovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy, zejména mlčenlivost ohledně osobních údajů, které mu byly na základě Smlouvy zpřístupněny. Tato povinnost mlčenlivosti není časově omezená ani není vázána na trvání Smlouvy.
  • Zprostředkovatel je povinen přijmout příslušná organizační opatření a prokazatelně seznámit všechny osoby, kterým by mohly být osobní údaje Zprostředkovatelem zpřístupněny, s povinností mlčenlivostí i se skutečností, že tato povinnost mlčenlivosti je neomezená. Zprostředkovatel je povinen na naši žádost doložit, že příslušné osoby byly s povinností mlčenlivosti seznámeny.
 7. TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Zprostředkovatel je povinen přijmout vhodná technická opatření na ochranu osobních údajů, které zpracovává, a to s přihlédnutím k poslednímu stavu techniky, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování dle Smlouvy i k rizikům pro práva a svobody fyzických osob.
  • Zprostředkovatel je povinen provést zejména následující opatření:
   • aplikaci softwarových prostředků zabezpečení serverů a úložišť, na nichž trvale nebo dočasně zpracovává osobní údaje,
   • zabezpečení vzdálené komunikace se zařízeními Zprostředkovatele za účelem zamezení vzdáleného přístupu třetích osob k těmto zařízením,
   • využití bezpečných přístupových prostředků včetně politiky silných, nuceně aktualizovaných hesel.
   • neposkytne žádné třetí osobě přístup k osobním údajům a k prostředkům, umožňujícím přístup k nim (zejména k osobnímu počítači, datovým nosičům, klíčům a k heslům umožňujícím přístup k nim);
   • zajistí veškeré úložiště, zařízení nebo služby používané ke zpracování osobních údajů heslem;
   • seznámí všechny své zaměstnance, popř. jiné osoby, pověřené výkonem činností dle Smlouvy nebo se Smlouvou jakkoli souvisejících, s povinnostmi týkajícími se ochrany osobních údajů a s riziky, které pro bezpečnost osobních údajů vyplývají z činnosti prováděné dle Smlouvy.
   • prostředkovatel je dále povinen přijmout vhodná organizační opatření na ochranu osobních údajů, které zpracovává, a která jsou odpovídající rizikům vyplývajícím z povahy zpracování osobních údajů dle těchto Podmínek, zejména:
 1. SOUČINNOST ZPROSTŘEDKOVATELE, POVINNOST BÝT NÁPOMOCEN
  • Zprostředkovatel je povinen nám poskytnout veškerou potřebnou součinnost v souvislosti s případnou kontrolou prováděnou dozorovým úřadem v oblasti ochrany osobních údajů, např. Úřadem pro ochranu osobních údajů, zejména mu poskytnout veškeré informace a vysvětlení, která budou nezbytná k doložení toho, že zpracování osobních údajů Zprostředkovatelem je v souladu s Nařízením a Zprostředkovatel i my naplňujeme základní zásady a principy uvedené v Nařízení.
  • Zprostředkovatel je povinen být nám nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle článků 32 až 36 Nařízení, zejména být nápomocen v případech porušení zabezpečení osobních údajů k tomu, aby správce mohl vyhodnotit, zda porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody dotčených fyzických osob, případně být nápomocen k tomu, abychom mohli řádně a včas ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu (včetně údajů dle čl. 33 odst. 3 Nařízení) a ohlásit je subjektům údajů, pokud to Nařízení v takové situaci požaduje. Při výkonu této povinnosti je Zprostředkovatel povinen reagovat bez zbytečného odkladu na naše pokyny a požadavky.
  • Zjistí-li Zprostředkovatel jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů, včetně jejich neoprávněného zpracování, poškození, ztráty či zničení, je povinen nás o této skutečnost neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od zjištění, informovat, přičemž uvede alespoň zjištěný způsob porušení, kategorie osobních údajů, jichž se týká, vymezení subjektů, jejichž osobních údajů se porušení týká, popis pravděpodobných důsledků porušení a popis opatření, které zpracovatel přijal s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů, pokud k porušení došlo na jeho straně.
  • Zprostředkovatel je dále povinen, pokud je to možné, být nám nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění našich povinností reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, např. v souvislosti s právem na výmaz, opravu, přenositelnost osobních údajů aj.
  • V případě ukončení zpracování osobních údajů je Zprostředkovatel povinen postupovat v souladu s našimi pokyny. Nestanovíme-li ve vztahu ke konkrétním osobním údajům nebo jejich kategorii jinak, při ukončení zpracování osobních údajů je Zprostředkovatel povinen tyto vymazat ze všech datových úložišť, vytvořit o této skutečnosti záznam a poskytnout nám tento záznam. Záznamy o výmazu je možné vytvářet souhrnně za určité období a mohou být správci poskytovány periodicky.
 2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
  • Prokážeme-li, že nám v důsledku porušení některé povinnosti zpracovatele dle těchto Podmínek vznikla povinnost na základě rozhodnutí či výzvy orgánu veřejné moci zaplatit peněžitou částku jako pokutu, sankci, penále, náhradu či jinou platbu obdobného charakteru, zavazuje se Zprostředkovatel uhradit takovou peněžní částku namísto nás, a to nejpozději do 10 pracovních dní od doručení naší výzvy k zaplacení. Pokud částku dle předchozí věty uhradíme sami, zavazuje se Zprostředkovatel uhradit nám takovou částku do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nám byla doručena výzva k zaplacení.
  • Povinnost dle předchozího odstavce se vztahuje rovněž na případy, kdy v důsledku porušení povinností Zprostředkovatele dle těchto Podmínek vznikne hmotná či nehmotná újma subjektu údajů, a tomuto náhrada této újmy bude přiznána v příslušném řízení, nebo bude zjevné, že mu v případě uplatnění tohoto nároku u soudu přiznána bude.
  • Uhrazením částky dle těchto Podmínek není dotčen nárok na jakékoli smluvní pokuty nebo jiné sankce vyplývající ze Smlouvy.

LIFE TEST s.r.o.

Mokropeská 2326
252 28 Černošice 

Projekt Life Test je provozován společností LIFE TEST s.r.o.. V rámci projektu Life Test rovněž provozujeme distribuční platformu www.lifeport.eu. Zde zveřejněné všeobecné obchodní podmínky a pravidla pro ochranu osobních údajů  se vztahují i na fungování portálu www.lifeport.eu.

n

IČ: 08207534
DIČ: CZ08207534

Sledujte nás na FB

Sledujte nás na Instagramu

l

Kontaktní formulář

9 + 10 =